Parliament of Tanzania

TAARIFA YA MHE. SPIKA JUU YA MISWADA ILIYOPITISHWA NA BUNGE KATIKA MKUTANO WA TISA NA KUSAINIWA NA MHE. RAIS KUWA SHERIA

TAARIFA YA MHE. SPIKA

________________

[Imetolewa Chini ya Kanuni ya 33(1) ya Kanuni za

Kudumu za Bunge, Toleo la Januari, 2016]

_______________

Katika Mkutano wa Tisa wa Bunge, Bunge lilipitisha Miswada Minne ya Sheria ya Serikali ifuatayo:-

1. Muswada wa Sheria ya Shirika la Mawasiliano Tanzania wa Mwaka 2017 [The Tanzania Telecommunications Corporation Bill, 2017];

2. Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 4) wa Mwaka 2017 [The Written Laws (Miscellaneous Amendment) (No. 4) Bill, 2017];

3. Muswada wa Sheria ya Wakala wa Meli Tanzania wa Mwaka 2017 [The National Shipping Agencies Bill, 2017]; na

4. Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya wa Mwaka 2017 [The Drugs Control and Enforcement (Amendment) Bill, 2017].

Kwa taarifa hii, napenda kuliarifu Bunge hili Tukufu kwamba, tayari Miswada hiyo minne imepata Kibali cha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwa Sheria za Nchi zinazoitwa:-

1. Sheria ya Shirika la Mawasiliano Tanzania Na. 12 ya Mwaka 2017 [The Tanzania Telecommunications Corporation Act No.12 of 2017];

2. Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 4) Na. 13 ya Mwaka 2017 [The Written Laws (Miscellaneous Amendment) (No. 4) Act No.13 of 2017];

3. Sheria ya Wakala wa Meli Tanzania Na. 14 ya Mwaka 2017 [The National Shipping Agencies Act No. 14 of 2017]; na

4. Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Na. 15 ya Mwaka 2017 [The Drugs Control and Enforcement (Amendment) Act No. 15 of 2017).

Job Y. Ndugai (Mb)

SPIKA

30 Januari, 2018

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's