Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Contributions by Hon. Agnes Elias Hokororo (3 total)

Mapendekezo ya Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa kwa Miaka Mitano (2021/2022 – 2025/2026) na Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Mwaka 2021/2022 pamoja na Mapendekezo ya Muongozo wa Maandalizi ya Mpango wa Bajeti ya Serikali kwa Mwaka 2021/2022
MHE. AGNES E. HOKORORO: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Kwa kuwa ni mara ya kwanza nianze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uzima. Pili, nitumie fursa hii kuwashukuru sana akina mama wa Mkoa wa Mtwara ambao wameniwezesha kurudi katika Bunge lako Tukufu. (Makofi)

Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kuipongeza sana Serikali ya Awamu ya Tano inayoongozwa na Rais wetu mpendwa, jemedari bingwa, Rais, Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika Mpango wa Pili wa Maendeleo ya Taifa katika maeneo yote; miundombinu, maji, elimu, afya na kadhalika.

Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijielekeze katika Mpango wa Tatu wa Maendeleo ya Taifa. Mojawapo ya nguzo ya mpango wa Tatu wa Maendeleo ya Taifa kama ilivyoainishwa kwenye Mpango huo ni ukuaji wa uchumi na maendeleo ya watu.

Naiomba sana Serikali yetu Tukufu, ili kuwajumuisha wananchi wa Kanda ya Kusini, ni muhimu sana Mpango huu wa miaka mitano ukaingiza ujenzi wa reli ya Kusini. Kwa nini naiomba hii? Ujenzi wa reli ya Kusini ulitokana na Mradi wa Mtwara Corridor na mradi huu ulisainiwa na nchi nne; Tanzania, Msumbiji, Malawi na Zambia. Ulisainiwa mwaka 2000.

Mheshimiwa Mwenyekiti, muasisi wake ni hayati mpendwa wetu Rais Mkapa. Lengo lake lilikuwa kuiwezesha Bandari ya Mtwara. Bandari ya Mtwara imejengwa kwa bilioni 157 lakini juzi swali liliulizwa hapa na Waziri alikiri kwamba Bandari ya Mtwara kwa sasa inafanya kazi chini ya kiwango. Kumbe mradi huu wa Reli ya Kusini ukitekelezwa ina maana Bandari ya Mtwara itafanya kazi ile iliyokusudiwa kwenye huu mradi na miradi ya EPZA ambayo kwa sasa bado haijaanza.

Mheshimiwa Mwenyekiti, hivyo naiomba sana Serikali, kwenye huu Mpango wa miaka mitano ioneshe waziwazi ni lini mradi wa ujenzi wa reli ya Kusini utaanza na kukamilika ili kuwajumuisha wananchi wa Mikoa ya Ukanda wa Kusini katika ukuaji wa uchumi na maendeleo yao. Vinginevyo tutakuwa tu tunaendelea kushangilia lakini wananchi wa Ukanda wa Kusini kama maeneo haya muhimu katika ukuzaji wa nchi yetu hayatajumuishwa na wao watakuwa wanaendelea kushuhudia.

Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua kabisa kwamba Serikali imeanza kutekeleza sehemu ya Mradi wa Mtwara Corridor, kama vile ujenzi wa barabara ya kutoka Mtwara mpaka Mbambabay umetekelezwa, lakini pamoja na huo ujenzi wa bandari, pamoja na upanuzi wa uwanja wa ndege, lakini pia pamoja na ujenzi wa Daraja la Umoja lile linalounganisha Tanzania na Msumbiji, lile Daraja la Mtambaswala. Sasa mambo haya yote ambayo Serikali ya Awamu ya Tano na zile zingine imeyatekeleza, hii miradi itaendelea kulala kwa sababu shughuli za kiuchumi zinategemea kwa kiasi kikubwa ujenzi wa mradi wa reli ya Kusini. Naamini Serikali yetu Tukufu itaweza kujumuisha Mradi wa Ujenzi wa Reli ya Kusini ili na sisi tuweze kushiriki kikamilifu katika ile dhana ya uchumi jumuishi, uchumi wa viwanda.

Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nijielekeze katika eneo la kilimo. Kama ambavyo mpango umeainisha kwamba asilimia 65 ya Watanzania wanapata riziki yao kwa kutegemea shughuli za kilimo. Lakini tunaona shughuli za kilimo zinachangia asilimia 27 tu ya GDP na asilimia 24 ya total export.

Mheshimiwa Mwenyekiti, nini kinahitajika katika eneo hili; kwa kuwa wananchi wa Mikoa ya Kusini, hasa Mtwara, asilimia 98 ni wakulima, ili tujumuike pia katika ujenzi wa uchumi huu ambao wote tunauhitaji, naomba sana tujikite katika mapinduzi ya kiteknolojia. Wakulima wetu kwa sasa wanatumia jembe la mkono; kwa nini? Trekta ziko bei juu, milioni 45 mpaka milioni 60. Akinamama ambao wanashiriki kwa asilimia 75 kule mashambani na katika shughuli za kilimo hawawezi kununua trekta, mikopo yetu ya vikundi vya halmashauri...

(Hapa kengele ililia kuashiria kwisha kwa muda wa Mzungumzaji)

MWENYEKITI: Ahsante sana Mheshimiwa. Kengele imeshagonga.

MHE. AGNES E. HOKORORO: Mheshimiwa Mwenyekiti, ahsante na naunga mkono hoja. (Makofi)
Taarifa ya Kamati ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge
MHE. AGNES E. HOKORORO: Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Kwanza kwa kuwa nami ni Mjumbe wa Kamati, naunga mkono hoja kwa asilimia mia moja.

Mheshimiwa Spika, nianze kwanza na hoja ambazo pengine watu wamekuwa wakijiuliza, maana ukisikiliza nje ya sisi Wabunge, wapo baadhi ya wananchi katika makundi mbalimbali wanahoji pia kwamba kwa nini Waheshimiwa Wabunge hawa wawili ambao ni mashahidi walitokea mbele ya Kamati ama waliitwa kwenye Kamati yako ya Bunge?

Mheshimiwa Spika, naomba niliweke wazi hili kwa sababu pengine hawajui kwamba mashauri haya yote mawili yameshughulikiwa chini ya Sheria ya Haki, Kinga na Madaraka ya Bunge Sura ya 296. Kwa hiyo, siyo suala tu kwamba labda mhimili huu wa Bunge uliamua tu wenyewe bila kufuata sheria; ni kwamba ni suala la kisheria. Pia niwaambie wale ambao pengine wamepata mashaka kwamba masuala haya yote mawili yameshughulikiwa kwa mujibu wa Kanuni za Bunge. Bunge lako Tukufu linaendesha shughuli zake kwa kufuata Kanuni za Bunge. (Makofi)

Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba nilieleze hili kwa sababu baadhi huko ukisilikiliza wanasema wameonewa, mtu kwa nini ameitwa? Kwa nini hakwenda huku? Kwa nini huku? Pengine wanadhani ni shinikizo la mtu mmoja, lakini kumbe huu ni utaratibu wa kibunge. (Makofi)

Mheshimiwa Spika, mashauri haya yote mawili kama ambavyo Mwenyekiti wa Kamati amewasilisha mbele ya Bunge lako Tukufu, yote yameangukia katika Kanuni ya 85 - Utovu wa Nidhamu Uliokithiri.

Mheshimwia Spika, hapa pia naomba nianze na shauri lile la kwanza la Msheshimiwa Josephat Gwajima. Sote tunatambua kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa uhuru wa kuabudu, lakini uhuru huo wa kuabudu tunaopewa Watanzania na watu kuanzisha taasisi za kidini hupaswi kuvunja masharti ambayo Katiba hiyo imeweka na sheria nyingine za nchi yetu. Tunajua sote kwamba hakuna uhuru usio na mipaka; yaani haiwezekani mimi leo; na kwa sababu kuanzisha Kanisa au taasisi ya kidini mtu yeyote anaruhusiwa; haiwezekani leo nikatoa maneno ambayo yanavunja sheria nyingine za nchi tu kwa kisingizio cha uhuru wa kuabudu. (Makofi)

Mheshimiwa Spika, kwa hiyo, kwa maneno ambayo yalisemwa na shahidi hayana shaka. Naomba niungane na Wabunge ambao wametangulia kwamba maneno yale yanaweza kuvunja amani na utulivu wa nchi yetu. Sasa tukiachia hiyo tukasema sasa kila mtu aamke tu, sidhani kama tunaweza tukaendelea kufurahia nchi yetu katika uwanda huu mpana wa utulivu ambao unamwezesha kila Mtanzania kufanya shughuli zake. (Makofi)

Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mbunge King hapo amesema, ukiacha ile mifano ya Kibwetere, tuliona pia kwenye maeneo mbalimbali; nakumbuka kama sikosei kule Kagera kuna mchungaji alitokea Kanisani akasema ameoteshwa aoe mke wa mwingine Kanisani, lakini tuliona Serikali pia ambaye ni Mkuu wa Wilaya alienda akachukua hatua kuhusiana na lile. (Makofi)

Mheshimiwa Spika, pia yapo maeneo mengine. Kwa hiyo, kwa ufupi tu tuseme kwamba hili pia ambalo limefanywa na Mheshimiwa Gwajima kwa kisingizio kwamba alikuwa anasema yale maneno akiwa anahubiri waumini wake kwenye nchi 142; na kwa kuwa alikiri Tanzania ni miongoni mwa hizo nchi 142; kwa kufanya hivyo kwa kweli sioni kama kuna shaka kwamba alikuwa anajaribu kuizua Serikali kutekeleza wajibu wake. (Makofi)

Mheshimiwa Spika, kwa hiyo, niwasihi Wabunge kuliunga mkono Azimio hili la Bunge ili kuendelea kuulinda utulivu wa nchi yetu, kuilinda amani ya nchi yetu na pia kuleta ustawi wa jamii zetu. Hii chanjo ambayo pengine watu wanahimizwa wasiende kuchanja, tuliambiwa wote ni kwa hiari, lakini pia mashaka yale mengine ambayo yametolewa na mzungumzaji yanaendelea kuwachanganya wananchi. Kwa sababu akisema daktari yeyote atakayebisha amepewa pesa, sasa tunaendelea kuwachanga wananchi. Kwamba hawa hawa Wabunge wanasema hii chanjo isichanjwe kwa sababu hakuna nafasi ambapo Mbunge anapofanya shughuli nyingine nje ya Bunge utasema sasa mimi Agness Hokororo sio Mbunge, nafanya kazi zangu kama mwananchi wa kawaida kwa sababu wote tumekula kiapo kwa mujibu wa Katiba.

(Hapa kengele ililia kuashiria kwisha kwa muda wa Mzungumzaji)

SPIKA: Ahsante sana, ahsante Mheshimiwa.

MHE. AGNES E. HOKORORO: Mheshimiwa Spika, ahsante. Naunga mkono hoja.
THE WRITTEN LAWS (MISCELLANEOUS AMENDMENTS) (NO. 4) ACT, 2021
MHE. AGNES E. HOKORORO: Mheshimiwa Spika, ahsante kwa kunipa nafasi. Naomba nami nijielekeze katika kuchangia Muswada wa Sheria, Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 4) wa mwaka 2021. Kwanza kabisa, nianze kuipongeza Serikali kwa kuleta Muswada huu ambao kimsingi ndani yake una Sheria 13 na Sheria hizi zina nia ya kuziba mianya inayoweza kuathiri utekelezaji wa Sheria hizo 13 kwa maslahi mapana kwa Taifa.

Mheshimiwa Spika, pili, nampongeza sana Mwanasheria Mkuu wa Serikali pamoja na timu yake kwa usikivu wakati wa majadiliano na Kamati lakini kwa ushirikiano mkubwa na ndiyo maana imewezesha Taarifa ya Kamati, kwamba kwenye jedwali la marekebisho kuna mambo mengi ambayo wameyachukua, lakini pia walikuwa tayari kuondoa hata vile vifungu ambavyo vilikuwa havioneshi uhalisia. Kwa hiyo, naomba nimpongeze sana Mwanasheria Mkuu wa Serikali pamoja na timu yake.

Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaendelea, naomba pia niunge mkono maoni ya Kamati na niwasihi pia Waheshimiwa Wabunge kuunga mkono maoni ya Kamati kwa nia ile ile njema ya kufanya marekebisho ya Sheria hizi 13 kwa maslahi mapana ya Taifa letu.

Mheshimiwa Spika, wakati Sheria hizi 13 zinajadiliwa na Kamati, nitoe tu mfano eneo ambalo Kamati imezingatia. Ile Ibara ya 42 ya Muswada inayopendekeza uhiari wa kisheria wa kuanzisha mfumo wa matumizi ya TEHAMA. Kamati iliona kwamba jambo hili likiletwa kwa hiari kwa kuzingatia Sheria ya Utaratibu wa Ajira za Wageni Sura ya 436, litakuwa bado linaturudisha nyuma kama nchi, kama Taifa hasa kwa kuzingatia pia maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu Mpendwa wa Awamu ya Sita, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan ya kuondoa changamoto zinazoleta urasimu katika masuala ya uwekezaji. Hivyo hivyo ukiangalia katika mapendekezo yale ya Marekebisho ya Sheria ya Ibara ya 42 yalikuwa pia nayo yanaendeleza urasimu. Kwa sababu ukiweka uhiari, ina maana itawalazimu wageni sasa kwenda kwenye ofisi mbalimbali ambapo hiyo pia tunaona itaendeleza urasimu.

Mheshimiwa Spika, kama tunavyojua ina maana itakuwa njoo leo, njoo kesho; kwa maneno mengine full of come tomorrow na hivyo itakuwa inakwambisha pia juhudi za Serikali ya Awamu ya Sita. Sasa hivi tunataka kama Taifa kurahisisha na kufanya mambo haya ya uwekezaji yawe kwa njia ambayo inamwezesha kila anayetamani kufikia kwenye hiyo azma mahali popote anapokuwa; nje ya nchi ama ndani ya nchi na hasa kwa wageni hata wanapokuwa kule nje, wahakikishe wameshatekeleza au wameshajisajili kwa kupitia huo mfumo wa TEHAMA ili kuondoa urasimu kama nilivyotangulia kusema.

Mheshimiwa Spika, nilianza kutangulia pia kumpongeza Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Kama ambavyo inaonekana kwenye Ibara ya 58, marekebisho pia pale yalihusu Shirika la Posta kuwa shirika la kipekee la kusafirisha vifurushi kuanzia gramu 500 mpaka kilo 10, jambo ambalo kimsingi lingefunga sasa fursa za vijana, fursa za mawakala, fursa za vyombo mbalimbali vya usafirishaji na ajira kwa kimsingi huo kwa vijana ambao wamekuwa sasa wakitumia nafasi hiyo vizuri.

Mheshimiwa Spika, pia tunatambua sote kwamba Shirika la Posta bado halijajiandaa kikamilifu na hasa kwa kuzingatia pia miundombinu pamoja na upungufu wa watumishi. Kwa sababu pia zipo changamoto ambazo mpaka sasa hivi kwenye Shirika letu hilo la Posta bado hatujaweza kuzifanyia kazi.

Mheshimiwa Spika, kwa hiyo, hapa pia tunaishukuru sana Serikali kwa kuona ukweli ambao Kamati ilijielekeza kwao na hivyo kuamua kuondoa kabisa hilo jambo ambalo kimsingi nimeona ni la msingi kwetu. Kwa hiyo, bado naendelea kuwasihi Waheshimiwa Wabunge kuunga mkono marekebisho ambayo yameletwa na Kamati kwenye Jedwali la Marekebisho ili sote kwa pamoja tuweze kupitisha marekebisho haya mbalimbali ya Sheria ya Muswada (Na.
4) kama ambavyo leo tunajadili.

Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja, ahsante. (Makofi)