Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Contributions by Hon. Ravia Idarus Faina (1 total)

MUswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Usajili wa Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu wa mwaka 2021 (Toleo la Kiingereza)
MHE. RAVIA IDARUS FAINA: Mheshimiwa Naibu Spika, ahsante, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijaalia kusimama hapa, vilevile nikushukuru wewe kwa kunipa fursa ya kuchangia muswada huu.

Mheshimiwa Naibu Spika, napenda nitoe ushauri kwa mambo kama mawili, kwa vile Zanzibar hakuna Bodi ya Wahasibu na Wakaguzi na walio wengi wahasibu wa Zanzibar ni wanachama wa NBAA, kwa hiyo ningeshauri Serikali mbili zikakaa; Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuweka harmonize ya Muungano hii sheria ikatumika kwa Tanzania nzima ili wahasibu wapate kufanya kazi zao kwa ufanisi mzuri, lakini pili kuna wahasibu ambao wana CPA na wao waweze kufanya kazi zao kwa muongozo uliokuwa sahihi.

Kwa mfano unapofungua kampuni ya ukaguzi wa mahesabu Zanzibar iweze kufanya ukaguzi Tanzania Bara na vilevile utapofungua kampuni ya ukaguzi Tanzania Bara ifanye kazi Zanzibar. Vilevile nipende kutoa ushauri kwamba niziombe tena Serikali mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar wakae na wazipitie Sheria za Fedha ambazo zinaathiri taaluma ya uhasibu ziwekwe sawa kwa maslahi ya pande mbili za Muungano.

Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naunga mkono hoja kwa asilimia mia moja na kinachonishawishi kuunga mkono hoja ni kwa sababu tu itafungua maslahi makubwa kwa kada hii ya wahasibu na niwaombe Wabunge wenzangu tuupitishe muswada huu wa sheria ili ulete maslahi makubwa kwa wahasibu. Ahsante sana naunga mkono hoja. (Makofi)