Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Primary Questions from Hon. Subira Khamis Mgalu (3 total)

MHE. SUBIRA K. MGALU aliuliza:-
Je, ni lini Ujenzi wa barabara ya Kibaha - Mapinga, km 23 kwa kiwango cha lami utaanza na kukamilika kama ilivyoahidiwa kwenye Ilani ya CCM ya mwaka 2015?
NAIBU WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Subira Khamis Mgalu, Mbunge wa Viti Maalum, kama ifuatavyo:-
Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Kibaha (TAMCO) - Mapinga yenye urefu wa kilometa 23 ni barabara ya mkoa inayohudumiwa na Wakala wa Barabara kupitia Ofisi ya Meneja wa Mkoa wa Pwani. Ili barabara hii iweze kujengwa kwa kiwango cha lami, Serikali imefanya kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina ambao umekamilika. Pamoja na juhudi hizo hadi sasa tayari ujenzi kwa kiwango cha lami wa kilometa moja kuanzia njia panda ya TAMCO umekamilika kwa kuwa eneo hilo halikuwa na tatizo la ulipaji wa fidia.
Eneo lote lililobaki katika barabara hii linahitaji kulipa fidia kwa wananchi watakaoathirika na ujenzi wa barabara hiyo. Kwa sasa Serikali inatafuta fedha za kulipa fidia kabla ya kuendelea na ujenzi wa sehemu iliyobaki.
MHE. SUBIRA K. MGALU Aliuliza:-
Je, ni lini ujenzi wa barabara ya kutoka Kisarawe - Mwanerumango kilometa 64 itajengwa kwa lami na kukamilika kama ilivyoahidiwa kwenye Ilani ya Uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015?
NAIBU WAZIRI WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO Alijibu:-
Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Subira Khamis Mgalu, Mbunge wa Viti Maalum, kama ifuatavyo:-
Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya Kisarawe - Mpuyani - Maneromango yenye urefu wa kilometa 54 ni sehemu ya barabara ya Mkoa ya Pugu - Kisarawe - Maneromango - Vikumburu ambayo jumla yake ni kilometa 97.7 inayohudumiwa na Wakala ya Barabara wa Mkoa wa Pwani. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara hii umekamilika. Aidha, mpaka sasa kilometa 7.67 zimeshajengwa kwa kiwango cha lami. Mkandarasi anaendelea na ujenzi wa kipande kingine cha mita 800.
Mheshimiwa Naibu Spika, sehemu iliyobaki ya barabara hii ni ya changarawe na hufanyiwa matengenezo ya kawaida na ya muda maalum kila mwaka ili ipitike muda wote. Ujenzi kwa kiwango cha lami utaendelea hatua kwa hatua kulingana na upatikanaji wa fedha.
Aidha, katika mwaka wa fedha 2017/2018 jumla ya shilingi bilioni 3,157 zimependekezwa kwa ajili ya kuendelea kuijenga kwa kiwango cha lami barabara hii.
MHE. SUBIRA K. MGALU aliuliza:-
Je, ni lini ukarabati wa barabara ya Mlandizi – Chalinze utaanza kama ilivyoahidiwa katika Ilani ya CCM ya mwaka 2015?
NAIBU WAZIRI WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO alijibu:-
Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano napenda kujibu swali la Mheshimiwa Subira Khamis Mgalu, Mbunge wa Viti Maalum kama ifuatavyo:-
Mheshimiwa Spika, barabara ya Mlandizi – Chalinze yenye urefu wa kilometa 44 ni sehemu ya barabara kuu itokayo Dar es Salaam kwenda Tunduma kupitia Morogoro. Kwa mara ya mwisho sehemu hii ya barabara ilifanyiwa ukarabati mkubwa kati ya mwaka 1990 hadi 1992. Kulingana na umri huo barabara hii inatakiwa ijengwe upya hata hivyo kutokana na uhaba wa fedha Serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbli za kuwezesha barabara hii kupitika wakati inatafuta fedha za kuijenga upya.
Mheshimiwa Spika, Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kupitia Wakala wa Marabara Mkoa wa Pwani pamoja na maabara kuu ya vifaa vya ujenzi yaani Central Materials Laboratory, imefanya utafiti wa kina ili kutathimini uwezo wa barabara ya Mlandizi – Chalinze kuhimili ongezeko kubwa la magari na uzito. Matokeo ya utafiti huo yalipendekeza zichukuliwe hatua za muda mfupi ambazo zinahusisha kuondoa tabaka la lami ya sasa katika maeneo yenye mawimbi na yaliyodidimia na kuweka tabaka ya lami nzito iliyoimarishwa. Kazi hii ya ukarabati itaanza mara tu msimu wa mvua utakapoisha.
Mheshimiwa Spika, aidha, hatua za muda mrefu zitahusisha kuijenga upya barabara hii mara fedha zitakapopatikana.
Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2014/2015 na 2015/2016 jumla ya kilometa 15 zilifanyiwa ukarabati kwa gharama ya shilingi bilioni 9.072. Aidha, katika mwaka huu wa fedha wa 2016/2017 shilingi 3,000,000,000 zilitengwa kwa ajili ya ukarabati na mkandarasi ataanza ukarabati mara tu msimu wa mvua utakapoisha ambapo jumla ya kilometa 12.55 zitafanyiwa ukarabati. Vilevile Serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni 2.175 kwa ajili ya kuendelea na ukarabati wa barabara hii katika mwaka wa fedha 2017/2018.