Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama

Kamati ya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama

None

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Azzan Mussa Zungu Constituent Member CCM Mwenyekiti
Salum Mwinyi Rehani Constituent Member CCM Makamu Mwenyekiti
Dr. Charles John Tizeba Constituent Member CCM Mjumbe
Fatma Hassan Toufiq Special Seats CCM Mjumbe
Masoud Abdalla Salim Constituent Member CUF Mjumbe
Sebastian Simon Kapufi Constituent Member CCM Mjumbe
Silafu Jumbe Maufi Special Seats CCM Mjumbe
Ruth Hiyob Mollel Special Seats CHADEMA Mjumbe
Dr. Ally Yusuf Suleiman Constituent Member CUF Mjumbe
Sophia Hebron Mwakagenda Special Seats CHADEMA Mjumbe
Augustino Manyanda Masele Constituent Member CCM Mjumbe
Victor Kilasile Mwambalaswa Constituent Member CCM Mjumbe
Almas Athuman Maige Constituent Member CCM Mjumbe
Bonnah Moses Kaluwa Constituent Member CCM Mjumbe
Cosato David Chumi Constituent Member CCM Mjumbe
Fakharia Shomar Khamis Special Seats CCM Mjumbe
Eng. Gerson Hosea Lwenge Constituent Member CCM Mjumbe
Joseph Michael Mkundi Constituent Member CCM Mjumbe
Joram Ismael Hongoli Constituent Member CCM Mjumbe
Issaay Zacharia Paulo Constituent Member CCM Mjumbe
Shamsi Vuai Nahodha Constituent Member CCM Mjumbe
Mboni Mohamed Mhita Constituent Member CCM Mjumbe
Janeth Maurice Massaburi Special Seats Mjumbe
Shally Josepha Raymond Special Seats CCM Mjumbe
Mussa Hassan Mussa Constituent Member CCM Mjumbe
Prosper Joseph Mbena Constituent Member CCM Mjumbe
Prof. Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi Nominated CCM Mjumbe
Dr. Advocate Damas Daniel Ndumbaro Constituent Member CCM Mjumbe
Dr. Hussein Ali Mwinyi Constituent Member CCM Mjumbe
Kangi Alphaxard Lugola Constituent Member CCM Mjumbe
Eng. Hamad Yussuf Masauni Constituent Member CCM Mjumbe

labels.opposition_committee_reports

Report Date