Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Kamati ya Uwekezaji wa Mitaji ya Umma

Kamati ya Uwekezaji wa Mitaji ya Umma

none

Muundo wa Kamati

DP Member Name Mp Type Party Position
Dr. Raphael Masunga Chegeni Constituent Member CCM Mwenyekiti
Zaynab Matitu Vulu Special Seats CCM Makamu Mwenyekiti
Charles John Mwijage Constituent Member CCM Mjumbe
Daimu Iddi Mpakate Constituent Member CCM Mjumbe
Desderius John Mipata Constituent Member CCM Mjumbe
Sonia Jumaa Magogo Special Seats CUF Mjumbe
Ester Michael Mmasi Special Seats CCM Mjumbe
Amina Iddi Mabrouk Member from House of Representatives CCM Mjumbe
Willy Qulwi Qambalo Constituent Member CHADEMA Mjumbe
Esther Nicholus Matiko Constituent Member CHADEMA Mjumbe
Ester Alexander Mahawe Special Seats CCM Mjumbe
Edwin Mgante Sannda Constituent Member CCM Mjumbe
Godfrey William Mgimwa Constituent Member CCM Mjumbe
Juma Othman Hija Constituent Member CCM Mjumbe
Othman Omar Haji Constituent Member CUF Mjumbe
Maftaha Abdallah Nachuma Constituent Member CUF Mjumbe
Muhammed Amour Muhammed Constituent Member CUF Mjumbe
Lolesia Jeremia Maselle Bukwimba Constituent Member CCM Mjumbe
Richard Phillip Mbogo Constituent Member CCM Mjumbe
Augustine Vuma Holle Constituent Member CCM Mjumbe
Atupele Fredy Mwakibete Constituent Member CCM Mjumbe
Ester Amos Bulaya Constituent Member CHADEMA Mjumbe
Janet Zebedayo Mbene Constituent Member CCM Mjumbe

labels.opposition_committee_reports

Report Date